Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

Dwujęzyczność

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas szóstych, którzy chcieliby uczyć się w klasie dwujęzycznej z językiem niemieckim na test predyspozycji językowych.
Odbędzie się on 28.05.2019r. oraz 05.06.2019r. o godzinie 15.00 (termin do wyboru).
W dniu testu uczniowie powinni mieć przy sobie legitymację szkolną oraz przybory do pisania.

Deklarację przystąpienia do testu należy złożyć w sekretariacie szkoły do 24 maja do godziny 13.00
deklaracja.pdf

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy dwujęzycznej
Potwierdzenie_woli_przyjecia-_-_kopia.pdf


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Data

 

Etap rekrutacji, czynność rodzica/ opiekuna prawnego kandydata

od

do

 

13 maja 2019 r.

 

24 maja 2019 r.

Składanie do szkół z oddziałami dwujęzycznymi dokumentów
(deklaracja  oraz  zgoda  rodziców),   które   można   będzie  pobrać ze strony szkoły lub w sekretariacie.

 

 

27 maja 2019 r.

 

 

07 czerwca 2019 r.

 

Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej, która prowadzi oddział dwujęzyczny.

Uwaga!

Dyrektor     szkoły     podstawowej     ustala  datę  i                      godzinę przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych oraz przekazuje do publicznej wiadomości.

 

11 czerwca 2019 r. do godz. 1500

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

 

 

 

 

21 czerwca 2019 r.

 

 

 

 

 

26 czerwca 2019 r.

do godz. 1500

 

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych składają w szkole podstawowej do której aplikują kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 

Uwaga! W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie kserokopii świadectwa w szkole podstawowej do której kandydat aplikuje, nie weźmie on udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

 

27 czerwca 2019 r. do godz. 1500

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

 

 

 

28 czerwca 2019 r. do godz. 1500

 

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata pisemnej woli uczęszczania kandydata do oddziału dwujęzycznego w danej szkole podstawowej.

 

Uwaga!

W przypadku niezłożenia przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnej woli w wyznaczonym terminie, kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego

 

01 lipca 2019 r. do godz. 1500

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

02 lipca 2019 r. od godz. 1300

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest przez szkolne komisje rekrutacyjne w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi, które dysponują wolnymi miejscami. Dyrektor

szkoły określa daty poszczególnych etapów  rekrutacji  i  podaje do publicznej wiadomości.

 

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/