Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

Konkurs

Rada Rodziców ogłasza konkurs:

Wszystkie klasy, które do 30 listopada 2018r. wpłacą 100% zadeklarowanych składek na Fundusz Rady Rodziców otrzymają następujące dwie nagrody:

 1. Sfinansowanie przez Radę Rodziców zakupu biletów wstępu na jeden seans filmowy dla całej klasy oraz pokrycie kosztów przejazdu na ten seans środkami komunikacji miejskiej.
 2. Zwolnienie z zadawania pracy domowej obejmujące wszystkie przedmioty szkolne na czas dwóch, wybranych przez klasę okresów wolnych od zajęć szkolnych takich jak weekendy czy święta państwowe.

  Czterema warunkami uprawniającymi do otrzymania nagrody są:
  1. Wpłata 100% zadeklarowanej przez klasę kwoty na Fundusz Rady Rodziców do dnia 30 listopada 2018 roku.
  2. Sumaryczna wpłata wniesiona przez klasę nie może być mniejsza od 250 zł.
  3. Klasa musi najpóźniej do dnia 30 października 2018 roku określić dwa wybrane przez nią okresy wolne od nauki szkolnej, na czas których ma być zwolniona z zadawania pracy domowej. Daty te, Przewodniczący poszczególnych klas muszą podać Wychowawcy, który przekaże je Dyrektorowi Szkoły. Dopilnowanie respektowania przez Nauczycieli postanowień warunków konkursu stoi po stronie Przewodniczących klas, Wychowawców oraz Dyrektora Szkoły.
  4. Zakup biletów wstępu na seans filmowy zostanie sfinansowany przez Radę Rodziców pod warunkiem, że wyjście będzie organizowane przez Szkołę i będzie miało miejsce w roku szkolnym 2018/2019.

  Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków konkursu spowoduje, że dana klasa nie będzie uprawniona do odebrania nagród konkursowych.

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Radą Rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus lub adresu poczty elektronicznej: rada.rodzicow@konto.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie.