Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

Regulamin

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PŁYWALNI

 1. Pływalnia jest obiektem Szkoły Podstawowej Nr 19 w Łodzi
  przy ul. Balonowej 1. Organizacyjnie, dydaktycznie i finansowo podlega Dyrektorowi Szkoły.
 2. Dyrektor Szkoły i Kierownik Obiektów Sportowych może kontrolować zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać uczestnikowi dalszego korzystania z pływalni.
 3. Pływalnia jest czynna według rozkładu zajęć w danym roku szkolnym.
 4. Jednostka zajęć jest równa godzinie lekcyjnej (45 min.).
 5. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach jednorodnych (osoby uczące się pływać lub umiejące pływać) nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia oraz ratownika i nie więcej niż 30 osób pływających jednocześnie.
 6. Grupy rekreacyjne nogą liczyć maksymalnie 30 osób.
 7. W czasie przeznaczonym na rekreację, dzieci w wieku do 10 lat mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką osób dorosłych.
 8. Z pływalni mogą korzystać pod opieką osób prowadzących zajęcia oraz ratownika:

-  grupy zorganizowane,

-  osoby indywidualne.

 1. Wstęp na pływalnię odbywa się za okazaniem karty wstępu lub biletu jednorazowego.
 2. Zakup karty wstępu lub biletu jest traktowane jako potwierdzenie zapoznania się, akceptację oraz zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Pływalni.
 3. Osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni (karta wstępu) nie mogą odstępować swoich uprawnień osobom trzecim.
 4. Każdy uczestnik powinien posiadać:

-  aktualne badania lekarskie z decyzją lekarza dopuszczającego do zajęć pływania na dany rok szkolny,

-  strój kąpielowy, czepek, mydło i ręcznik,

-  wskazane jest posiadanie obuwia (typu klapki),

-  dopuszczalne jest posiadanie okularów do pływania oraz innego sprzętu pływackiego.

 1. W obrębie hali basenowej oraz szatni mogą przebywać jedynie osoby biorące udział w zajęciach oraz pracownicy pływalni.
 2. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju sportowym i specjalnym obuwiu.
 3. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W zajęciach na pływalni nie będą mogły uczestniczyć osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, jak również osoby o chorobowych zmianach skórnych.
 5. Uczestnik grupy wchodzi do szatni najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Po tym czasie osoby spóźnione nie będą wpuszczane na zajęcia. Po zakończeniu zajęć i ubraniu się  należy niezwłocznie opuścić szatnię.
 6. Na podstawie zaleceń – zawartych w wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, każda osoba przed wejściem do hali basenowej powinna dokładnie umyć się i spłukać pod natryskiem (bez kostiumów kąpielowych). Zalecenia mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni *.
 7. Na pływalnię uczestnicy wchodzą jednocześnie. Prowadzący zajęcia sprawdza stan osobowy przed i po odbytych zajęciach.
 8. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i dyscypliny oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia i ratownika.
 9. Uczestnikom zajęć nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych, a w szczególności:

-  skakać do wody, wchodzić do wody bez zezwolenia, spożywać pokarmów i napojów, popychać innych i podtapiać współuczestników, biegać, palić papierosów, pić napojów alkoholowych, spożywać narkotyków, wprowadzać zwierząt.

 1. Na sygnał oznaczający koniec zajęć, ćwiczący powinni niezwłocznie opuścić nieckę pływalni.
 2. W razie awarii oświetlenia lub innej należy zachować spokój i jak najszybciej opuścić nieckę pływalni.
 3. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem zasad regulaminu pływalni, wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom i zakazom.
 4. Osoby naruszające zasady regulaminu i niestosujące się do nakazów i zakazów prowadzącego zajęcia lub ratownika, mogą być zawieszone lub usunięte z zajęć.
 5. Osoby uczestniczące w zajęciach mogą korzystać ze sprzętu pływackiego należącego do pływalni za wiedzą i zgodą osoby prowadzącej zajęcia.
 6. Osoby korzystające z pływalni powinny złożyć po zajęciach sprzęt pływacki w wyznaczonym miejscu.
 7. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą materialną odpowiedzialność za poniesione szkody.
 8. Na terenie pływalni zabrania się fotografowania oraz filmowania zgodnie z art.81.1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych**.
 9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni.
 10. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Dyrektora Szkoły lub Kierownika Obiektów Sportowych Szkoły Podstawowej Nr 19 w Łodzi.
   


* Wytyczne powstały w oparciu o opracowanie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, przygotowanego na podstawie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Mycie się w stroju kąpielowym przed wejściem do niecki basenowej nie będzie tak skuteczne, jak bez niego. Ponadto nie gwarantuje usunięcia mikroorganizmów, lecz spowoduje ich przeniesienie i kumulację w niecce. Konsekwencją tego będzie pogorszenie jakości mikrobiologicznej wody. Zalecenia GIS mają na celu kształtowanie prawidłowych zachowań prozdrowotnych poprzez zachowanie higieny osobistej. Powyższe korzystnie wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego.

 

**  1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.  
    2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:  
          1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji
              publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
         2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.  

Regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 57 poz.358 z późniejszymi zmianami).