Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

Basen

Roczna ocena jakości wody

Pływalnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach prowadzi badania jakości wody, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Bieżące sprawozdanie z badań udostępnione jest na tablicy ogłoszeń pływalni.

ocena jakości wody.pdf